pro.imdb." /> Skip Nav

Annie Hall, 1977. Photo courtesy of pro.imdb.

Annie Hall, 1977.
Photo courtesy of
pro.imdb.com

POPSUGAR