Skip Nav

Photo Slide of Robert Pattinson Celebrating His Birthday in Vancouver

Birthday Boy!

Robert Pattinson joined friends in Vancouver on Wednesday night to celebrate his 23rd birthday.

Latest Celebrity