Skip Nav

Video Happy Birthday to Jennifer Aniston and Taylor Lautner!

Jennifer Aniston and Taylor Lautner are both celebrating birthdays today! Jennifer is 41 and Taylor is only 18, and we took a look back at both of their lives. Watch it on PopSugar Rush!

Latest Celebrity
POPSUGAR