Skip Nav
joelanjan joelanjan 5 years
its KHLOE
5 years
yes..that is definitely kourtney...way to go sugar
foodsleepfashion foodsleepfashion 5 years
isnt that khloe...not kourtney?