Skip Nav
joelanjan joelanjan 6 years
its KHLOE
6 years
yes..that is definitely kourtney...way to go sugar
foodsleepfashion foodsleepfashion 6 years
isnt that khloe...not kourtney?