Skip Nav

On Sunday, President Obama played some golf.