fashion

Allison Williams Spoofs Kate Middleton on Jimmy Kimmel

Link Time: Allison Williams Takes on Kate Middleton — on Jimmy Kimmel

Image Source: Getty