Huito: The Hair Dye You Can Eat
Huito: Black Hair Dye From Fruit